راهنمای ثبت نام :

1-اطلاعات فردی شامل کد ملی وام گیرنده ، شماره شناسنامه ، نام پدر و ...

2- تلفن ثابت و تلفن همراه

3-آدرس و کد پستی 10 رقمی

4-دریافت ، تکمیل و بارگذاری فرم درخواست شماره مشتری حقیقی در سامانه (فرم شماره 1)

5- دریافت ، تکمیل و بارگذاری برگ درخواست افتتاح حساب اشخاص (فرم شماره 2)

6- دریافت ، تکمیل و بارگذاری فرم درخواست کسر اقساط تسهیلات (فرم شماره 3)

7- اسکن شناسنامه و کارت ملی متقاضی و همسر و ضامن ، اسکن صفحات اول سند ازدواج.

شایان ذکر است در پایان مراحل ثبت نام ، سیستم یک کد رهگیری به متقاضی ارائه می کند که وام گیرنده در مراحل بعدی می تواند چگونگی و روند ثبت نام خود را از طریق لینک http://betaja.ir/userpanel  مشاهده و در صورت نیاز ویرایش کند.

 

دریافت فرم شماره یک - فرم درخواست شماره مشتری حقیقی

دریافت فرم شماره دو - برگ درخواست افتتاح اشخاص

دریافت فرم شماره سه - فرم درخواست کسر اقساط تسهیلات


بنده فرم های موجود را دانلود نموده و تکمیل کرده ام